Manažment zmeny s prvkami zvládania zásadných rozhovorov

Manažment zmeny predstavuje nástroj pre znižovanie rizika neúspechu zmeny na minimum. Napriek potrebe dôkladne pripraviť projekt zmeny, vždy je lepšie konať rázne, než opatrne, pretože zmena praje smelým a odvracia sa od chladných štatistov. Podstatu zmeny treba pochopiť nielen z pohľadu metodiky jej realizácie, ale aj z pohľadu psychického, teda z toho čo zmena v ľuďoch vyvoláva. Strach z toho, čo možno príde a neistota sú pre ohrozovaného človeka neznesiteľnejším ako akákoľvek horšia skutočnosť. Preto je nevyhnutné neustále komunikovať, zvládať zásadné rozhovory a zapájať zamestnancov do procesu zmeny.

Cieľ školiacej aktivity:

 • Pochopiť podstatu zmeny z hľadiska jej technickej realizácie ale aj z hľadiska postojov a motivácie ľudí.

Prínos pre účastníka a firmu:

 • Účastník získa istotu pre úspešné zvládnutie zmeny.
   
 • Účastník získa zručnosti v oblasti vedenia ľudí pri zmene a pri komunikovaní zmeny.

Obsahové zameranie školenia:

 • Život firmy a zmena, chápanie zmeny ako cesty, kritické názory na zmenu, ľadovec zmeny, zmena a emócie, modely zmeny vo firme (plánovitý a pohotovostný prístup), rámec zmeny.
   
 • Metodika realizácie zmeny - zistenie skutočného stavu pomocou analýzy okolia a interných faktorov, príprava plánu implementácie zmeny, realizácia plánovaných aktivít a hodnotenie dosiahnutých výsledkov.
   
 • Charakteristika organizácie ako východiska zmeny - organizačná kultúra, organizačná štruktúra, spolupracovníci a ich schopnosti, manažérske správanie, moc a politika. V nasledovných dvoch blokoch sa detailnejšie rozoberie kľúčová úloha manažéra a jeho správania počas realizácie zmeny.
   
 • Schopnosť viesť ako predpoklad úspešnosti zmien - aspekty vhodného správania sa, typológia riadenia a štýlov rozhodovania, zapojenie spolupracovníkov, transakčný a transformačný vedúci.
   
 • Komunikácia ako predpoklad úspešnosti zmien - sebaspoznávanie v oblasti obrannej a útočnej komunikácie, zvládanie zásadných rozhovorov a možné komunikačné techniky počas zmeny.
   
 

©2009 Kahan & Partners, s.r.o., All rights reserved, WebDesign by: www.istudio.sk