Metodika

Metodika predstavuje návod resp. pracovný postup, ide o súhrn pracovných spôsobov v určitej oblasti. Medzi metodiky, ktoré kombinujeme pri našej práci, patrí najmä: Business Process Re-engineering, Process Survey Tools, model excelentnosti EFQM, Activity Based Costing, Shared services, Six Sigma, Balanced Scorecard, benchmarking, Service Level Agreement, princípy riadenia výkonnosti na základe cieľov (Management by Objectives), Prince 2, PMBOK a metodiky podporujúce kreativitu.

Business Process Re-engineering – metodika vyvinutá v deväťdesiatich rokoch minulého storočia. Ide o metodiku, ktorá sa zameriava na identifikáciu, vizualizáciu, meranie, hodnotenie a neustále zlepšovanie procesov s využívaním metód založených na procesnom prístupe. Autori metodiky: Michael Hammer a James Champy.

Process Survey Tools – metodika založená na sebahodnotení, ktorá slúži na kvalitatívne zlepšovanie procesov. V zmysle metodiky je každý proces je rozdelený do 10 až 15 kľúčových subprocesov so zadefinovaním rôznych štandardov výkonu daného procesu. Každý štandard opisuje určitú kvalitatívnu úroveň realizácie procesu. Podľa výsledku hodnotenia je možné identifikovať, čo je potrebné spraviť, aby sa organizácia dostala na ďalšiu kvalitatívnu úroveň. Autorom metodiky je spoločnosť Philips.

Model excelentnosti EFQM (European Foundation for Quality Management) – metodika založená na sebahodnotení, ktorá sa používa v rámci hodnotenia Národnej ceny pre kvalitu a Európskej ceny pre kvalitu. V zmysle tejto metodiky sa organizácia hodnotí z pohľadu 9 kritérií a 32 subkritérií. Metodika je založená na kontinuálnom zlepšovaní a monitorovaní spokojnosti najmä zákazníkov, zamestnancov a dopadov činnosti organizácie na komunitu. Autorom metodiky je spoločnosť EFQM, ktorej zakladajúcimi členmi sú významné svetové spoločnosti.

Activity Based Costing
(ABC) – metodika kalkulácie nákladov podľa aktivít, založená na procesnom chápaní firmy a sledovaní toku nákladov. Na rozdiel od tradičných metód, ktoré priraďujú náklady priamo výrobkom, ABC v prvej fáze alokuje zdroje špecifikovaným aktivitám a až v druhej fáze priraďuje prostredníctvom rôznych determinantov náklady aktivít produktom. Autori metodiky: Robert S. Kaplan a Robin Cooper.

Shared services (niekedy aj insourcing) – metodika, ktorej cieľom je vyňatie podporných aktivít, ktoré sa podieľajú na realizácii hlavných činností organizácie a následné vytvorenie samostatnej organizačnej jednotky, pre ktorú budú tieto vyňaté podporné aktivity predstavovať jej vlastnú hlavnú činnosť. Na jednotku výkonu organizačná jednotka kvantifikuje účelne vynaložené finančné, ľudské a vecné zdroje spojené s poskytovaním daného výkonu. Autori metodiky: Donniel S. Schulman, Martin J. Harmer, John R. Dunleavy a James S. Lusk

Six Sigma
– metodika, ktorá využíva štatistické nástroje a projektový spôsob práce k zdokonaleniu podnikania hľadaním a eliminovaním príčin chýb a omylov v procesoch organizácie, špeciálne pri zákazníckych procesoch. Cieľom metodiky je znižovať odchýlku v kvalite procesu na minimum. V rámci metodiky sa využívajú prínosy rôznych autorov: Walter A. Shewhart, Philip B. Crosby, W. Edwards Deming, Kaoru Ishikawa, Joseph M. Juran a Genichi Taguchi.

Balanced Scorecard – metodika, ktorá transformuje víziu a stratégiu do uceleného súboru meradiel výkonnosti v štyroch rôznych perspektívach: Finančnej, Zákazníckej, Procesnej a Inovácie. Medzi ukazovateľmi sú zadefinované vzťahy na horizontálnej aj vertikálnej úrovni. Rozkladom cieľov až do ukazovateľov na najnižšej úrovni je možné sledovať mieru plnenia hlavných strategických cieľov. Autori metodiky: Robert S. Kaplan a David P. Norton.

Benchmarking – metodika pre zlepšovanie produktivity a hospodárnosti. Porovnávaním vlastných parametrov s konkurenciou alebo medzi jednotkami vo vnútri organizácii sa identifikuje potenciál zlepšenia a pomenujú sa slabé miesta v organizácii. Benchmarking vyvíjali rôzni autori, k najvýznamnejším patrí napr. Robert Camp.

Service Level Agreement – metodika, podľa ktorej sa definujú pravidlá dodávky služieb medzi objednávateľom a príjemcom. Metodika sa vyvinula na základe požiadavky praxe IS/IT a neskôr sa rozšírila aj na ďalšie servisné služby. SLA vyvíjali jednotlivé svetové spoločnosti ako súčasť ich servisných zmlúv.

Management by Objectives – metodika založená na štruktúrovanom prístupe k stanovovaniu cieľov, ich následného monitorovania a hodnotenia a prijímania nápravných opatrení. Autor Peter Drucker.

Prince, PMBOK
– metodiky založené na štruktúrovanom prístupe pre dosiahnutie kontrolovaného a organizovaného začiatku projektu, jeho priebehu a ukončenia. Metodiku Prince vyvíja CCTA (Vládne centrum spojeného kráľovstva pre IS) a metodiku PMBOK vyvíja Project Management Institute.
 

 

©2009 Kahan & Partners, s.r.o., All rights reserved, WebDesign by: www.istudio.sk