Procesný manažment s prvkami efektívneho vedenia rokovaní

Stavanie si vlastných hradov a orientácia zamestnancov len na problémy, ktoré sa týkajú ich útvaru bez ohľadu na ostatné organizačné útvary, žiadna tímová práca medzi útvarmi, zložitý kolobeh dokladov, pomalá komunikácia medzi útvarmi z dôvodu dodržiavania byrokratických pravidiel, v extrémnych prípadoch vnútorná konkurencia, to všetko sú dôvody pre implementáciu procesného manažmentu. Procesný manažment predstavuje nástroj pre zefektívňovanie procesov, ktorý potláča presne definované organizačné štruktúry nadradenosti a podradenosti a tieto vzťahy tvorí účelovo v rámci konkrétneho procesu. V rámci firmy tak vznikajú partnerské vzťahy, kedy sa k jednotlivým procesom zadefinuje interný dodávateľ a interný zákazník, pričom každý má svoje práva a povinnosti. Zlepšovanie procesov je možné realizovať najmä prostredníctvom práce v procesnom tíme, ktorý je zložený z rôznorodých zamestnancov. Nevyhnutné preto je ovládať zručnosti efektívneho vedenia stretnutí, aby práce na zlepšovaní procesov neboli pre zamestnancov utrpením, ale priestorom pre kvalitatívny rozvoj.

Cieľ školiacej aktivity:

 • Naučiť sa zachytávať realitu vykonávanej činnosti pomocou procesných modelov.
   
 • Naučiť sa merať, hodnotiť a navrhovať zlepšovanie procesov.

Prínos pre účastníka a firmu:

 • Účastník si osvojí kategorizovanie a klasifikovanie procesov podľa viacerých kritérií.
   
 • Účastník získa zručnosť v mapovaní a vizualizácii procesov pomocou procesných modelov.
   
 • Účastník sa naučí získať kontrolu nad rôznorodými procesmi.
   
 • Účastník získa zručnosti v optimalizácii procesov.

Obsahové zameranie školenia:

 • Úvod do procesného manažmentu - história procesného manažmentu od prvých zmienok paradigmy funkčného manažmentu po súčasné úskalia tradičného útvarového riadenia; pojem „procesné riadenie“, jeho princípy, obsah a metódy založené na procesnom riadení; postup vytvorenia procesnej spoločnosti a jej atribúty.
   
 • Modelovanie procesov - klasifikácia procesov; životný cyklus procesu; postup modelovania od dohodnutia pravidiel modelovania, cez počiatočné spracovanie relevantných vnútorných dokumentov organizácie, realizáciu štruktúrovaných rozhovorov s vybranými zamestnancami, modelovanie procesov a vytvorenie procesných máp. Detailnejšie sa rozoberie práve realizácia štruktúrovaných rozhovorov – od psychologických aspektov rozhovoru, cez rušivé vplyvy zapríčiňované účastníkmi rozhovoru až po efektívne riadenie rokovania a správne kladenie otázok.
   
 • Optimalizácia procesov – redizajn a reinžiniering procesov, analýza pridanej hodnoty, analýza rozloženia pracovného času, analýza hlavných, podporných a vedľajších procesov, analýza vnútornej logiky procesu, nákladová analýza.
   
 • Meranie výkonnosti a zlepšovanie procesov – definovanie výkonnostných cieľov, analýza rizík, zostavenie sústavy ukazovateľov výkonnosti, analyzovanie, vyhodnotenie, interpretovanie výkonnosti procesov.
   
 

©2009 Kahan & Partners, s.r.o., All rights reserved, WebDesign by: www.istudio.sk