Projektový manažment s prvkami budovania tímovej spolupráce

Projektový manažment znamená používanie osvedčených manažérskych metód v správne zorganizovanej postupnosti. Osvojením si týchto metód získame istotu pre úspešné zvládnutie činností, ktoré sú vo svojej podstate jedinečné. Nevyhnutnou súčasťou projektovej činnosti je však tímová spolupráca. Neschopnosť riešiť problémy v tíme, sa môže stať časom významnou prekážkou úspechu celého projektu. Tréning projektového manažmentu okrem osvojenia si metód, ktoré slúžia na dosiahnutie kontrolovaného a organizovaného začiatku projektu, jeho priebehu a ukončenia, poskytuje aj audit pripravenosti tímu na projektovú činnosť, na základe ktorého je možné stavať budovanie tímovej spolupráce.

Cieľ školiacej aktivity:

 • Naučiť sa čo najlepšie využívať disponibilné zdroje pomocou dôslednej prípravy, rozčlenenia činností do ľahšie riaditeľných a kontrolovateľných etáp a následnej organizovanej činnosti.

Prínos pre účastníka a firmu:

 • Účastník získa istotu pre úspešné zvládnutie projektu. Naučí sa plánovať projekt, spracovávať odhady s určitým stupňom vierohodnosti, analyzovať jeho riziká, pravidelne monitorovať a kontrolovať vývoj projektu, systematicky riešiť odchýlky a vytvoriť komunikačné kanály medzi projektom, vedením a zvyškom firmy.
   
 • Účastník získa zručnosti v oblasti budovania a riadenia tímov, stanovovania a priraďovania zodpovednosti jednotlivým členom tímu a v oblasti rozvoja tímu.

Obsahové zameranie školenia:

 • Projektový manažment - vymedzenie pojmu projekt, projektový manažment, manažment projektov; druhy a kategórie projektov; životný cyklus projektov; zostavenie projektového tímu, typológia členov tímu
   
 • Plánovanie projektu - definovanie cieľov a čiastkových cieľov; predbežný odhad zdrojov, priraďovanie kapacít na projekt; dekompozícia prác; odhad času a nákladov; analýza rizík projektu
   
 • Realizácia a ukončenie projektu - priebežné kontrolovanie a monitorovanie, formalizovaná projektová dokumentácia; získavanie potrebných informácií; zmenové konanie; validácia výstupov a vyhodnotenie projektu
   
 • Riadenie projektu – pochopenie rozdielu medzi skupinou a tímom, audit pripravenosti tímu komunikácia v projektovom tíme, vodcovstvo, štýl riadenia a zodpovednosť projektového manažéra, interakcia medzi projektovým manažérom a tímom, vývoj tímu v čase a riešenie problémových situácií
 

©2009 Kahan & Partners, s.r.o., All rights reserved, WebDesign by: www.istudio.sk