Riadenie výkonnosti s prvkami zvládania asertívnej komunikácie

Dôsledné riadenie výkonnosti predstavuje nástroj pre dosiahnutie produktívnej a efektívnej spolupráce jednotlivých útvarov firmy, ktorý si dáva za cieľ maximalizovať plnenie úloh a dosiahnutie cieľov útvarov firmy využitím pravidelného monitorovania a hodnotenia. Nevyhnutnosťou dôsledného riadenia výkonnosti je otvorená komunikácia s aktívnym vymieňaním informácií bez manipulácie a používania strachu. Využitím asertívnej komunikácie sa dá orientovať v enormnom komplexe vzťahov medzi ľudskými bytosťami, pričom každá bytosť má svoje vlastné preferencie a pohľad na svet, avšak dosiahnutie požadovaného výsledku je vždy kolektívnou aktivitou realizovanou na základe dohody. Potrebné manažérske techniky pre zvládnutie implementácie riadenia výkonnosti a nácvik potrebných komunikačných zručností poskytuje tréning riadenie výkonnosti s prvkami zvládania asertívnej komunikácie.

Cieľ školiacej aktivity:

 • Osvojiť si spravodlivé a objektívne hodnotenie výkonov organizačných jednotiek a tímov, ktorým nedemotivujeme zamestnancov, ale naopak ponúkneme im možnosť participácie na zvyšovaní výkonnosti a poskytovaní spätnej väzby voči stratégii firmy.

Prínos pre účastníka a firmu:

 • Účastník sa naučí nastavovať pravidlá fungovania a hodnotenia útvarov formou tvorby dohody o výkonnosti, ktorá je pravidelne monitorovaná a hodnotená.
   
 • Účastník získa zručnosť ako je na základe merania výkonnosti možné zvýšiť efektivitu - dosiahnuť viac pri menších nákladoch.
   
 • Účastník pochopí ako je možné zrýchliť komunikačné procesy odbúraním manipulácie a využívaním asertívnej komunikácie najmä v procese monitorovania a hodnotenia výkonov.

Obsahové zameranie školenia:

 • Výkonnosť jednotlivca a výkonnosť organizácie, cieľ a zámery riadenia výkonnosti, ako zaviesť riadenie výkonnosti ako kontinuálneho procesu, ktorý sa v pravidelných intervaloch opakuje.
   
 • Stratégia – základná typológia stratégií, spôsoby komunikácie stratégie, ako získať spätnú väzbu voči stratégii, či má naša stratégia zmysel, učenie sa zo skúseností.
   
 • Stanovovanie cieľov a tvorba sústavy ukazovateľov – životný cyklus cieľa, zásady stanovovania cieľov, zásady tvorby sústavy ukazovateľov pre organizačný útvar, cieľ sústavy ukazovateľov, typológia ukazovateľov, príprava karty ukazovateľa, správne vymedzenie potrebných dát, miera podrobnosti a časový úsek ich zberu.
   
 • Monitorovanie a hodnotenie cieľov a sústavy ukazovateľov – priebežné monitorovanie, monitorovací rozhovor, diagnóza prípadných odchýlok, hľadanie príčiny odchýlky, hľadanie predstáv o možných nápravných opatreniach, výber vhodnej alternatívy, využitie asertivity pri monitorovaní a hodnotení výkonnosti, rozpoznanie manipulácie a využitie asertívnych komunikačných techník.
 

©2009 Kahan & Partners, s.r.o., All rights reserved, WebDesign by: www.istudio.sk